Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vážení návštevníci, vitajte na oficiálnej web stránke obce Kovarce !

 

OBEC KOVARCE, 956 15 Kovarce 461

Podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.317/2009  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky

Základnej školy, Kovarce 164

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
  • kvalifikačné predpoklady, odborná a pedagogická spôsobilosť a profesijné kompetencie v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov – najmenej päť rokov odbornej pedagogickej praxe, osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti, strategické a kreatívne myslenie, flexibilita, zodpovednosť  a spoľahlivosť.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Štrukturovaný profesijný životopis
  • Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • Doklad o dĺžke odbornej a pedagogickej činnosti
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
  • Písomný návrh koncepcie rozvoja školy  (v rozsahu maximálne - 5-ich strán)
  • Výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
  • Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 13 ods.1 písm. a zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania prihlášky: 3.6.2019 do 12.00 hod.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa: Obec Kovarce, Kovarce 461, 956 15 Kovarce  v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom ,,Výberové konanie –Základná škola, Kovarce  164 – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené najneskôr 7 dní vopred prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

 

 

 

ZBERNÝ DVOR KOVARCE

OBEC Kovarce po vybudovaní Zberného dvora v novembri 2018, spúšťa skúšobnú prevádzku.

V prvom kroku sa pre občanov obce Kovarce vytvorila možnosť separácie biologického rozložiteľného komunálneho odpadu. Separovať sa budú dve kategórie odpadu, ktoré budú na rôznych miestach:

1.Konáre, odrezky zo stromov, kríkov, vetvičky.

2.Tráva, lístie, slama, burina, piliny a hobliny.

Preto prosíme občanov obce Kovarce, aby svoj BIOODPAD umiesťovali na Zberný dvor v určených prevádzkových hodinách. Zberný dvor je umiestnený v intraviláne obce Kovarce, vedľa bývalého Poľnohospodárskeho družstva Kovarce.

Obec Kovarce zároveň zdôrazňuje, že BIOODPAD, ktorý bude umiestnený pred rodinnými domami alebo v blízkosti miestnych komunikácií, nebude pracovníkmi obce odvezený ani inak zlikvidovaný!

SKÚŠOBNÝ PREVÁDZKOVÝ ČAS

Pondelok   10.00 - 17.00

Utorok       ZATVORENÉ

Streda       10.00 - 17.00

Štvrtok      ZATVORENÉ

Piatok       10.00 - 19.00

Sobota      10.00 - 17.00

Nedeľa      ZATVORENÉ

Zodpovedný pracovník:

Peter Križan, tel.: 0915 217 144

 

 

 

Kovarský kultúrny polrok.jpg

 


 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup

Úvodná stránka