Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vážení návštevníci, vitajte na oficiálnej web stránke obce Kovarce !

 

 

OBEC KOVARCE, 956 15 Kovarce 461

Podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.317/2009  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky

Materskej školy, Kovarce 450

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného študijného odboru  požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy

b) kvalifikačné predpoklady, odborná a pedagogická spôsobilosť a profesijné kompetencie v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov – najmenej päť rokov odbornej pedagogickej praxe, osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti, strategické a kreatívne myslenie, flexibilita, zodpovednosť  a spoľahlivosť.

c) absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady v zmysle § 34 ods.2 písm. b a § 61 ods. 7, Zákona  č.317/2009 o pedagogických zamestnancoch a o ich zmene.

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Štrukturovaný profesijný životopis

3. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

4. Doklad o dĺžke odbornej a pedagogickej činnosti

5. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

6. Písomný návrh koncepcie rozvoja školy  (v rozsahu maximálne - 5-ich strán)

7. Výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)

8. Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 13 ods.1 písm. a zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Termín podania prihlášky: do 10.7.2019,  do 12.00 hod.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa: Obec Kovarce, Kovarce 461, 956 15 Kovarce  v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom ,,Výberové konanie – Materská škola, Kovarce  450 – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené najneskôr 7 dní vopred prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

 

 

 

 

 

 

Pivný jánsky festival.jpg

 

 

 

 

 

ZBERNÝ DVOR KOVARCE

OBEC Kovarce po vybudovaní Zberného dvora v novembri 2018, spúšťa skúšobnú prevádzku.

V prvom kroku sa pre občanov obce Kovarce vytvorila možnosť separácie biologického rozložiteľného komunálneho odpadu. Separovať sa budú dve kategórie odpadu, ktoré budú na rôznych miestach:

1.Konáre, odrezky zo stromov, kríkov, vetvičky.

2.Tráva, lístie, slama, burina, piliny a hobliny.

Preto prosíme občanov obce Kovarce, aby svoj BIOODPAD umiesťovali na Zberný dvor v určených prevádzkových hodinách. Zberný dvor je umiestnený v intraviláne obce Kovarce, vedľa bývalého Poľnohospodárskeho družstva Kovarce.

Obec Kovarce zároveň zdôrazňuje, že BIOODPAD, ktorý bude umiestnený pred rodinnými domami alebo v blízkosti miestnych komunikácií, nebude pracovníkmi obce odvezený ani inak zlikvidovaný!

SKÚŠOBNÝ PREVÁDZKOVÝ ČAS

Pondelok   10.00 - 17.00

Utorok       ZATVORENÉ

Streda       10.00 - 17.00

Štvrtok      ZATVORENÉ

Piatok       10.00 - 19.00

Sobota      10.00 - 17.00

Nedeľa      ZATVORENÉ

Zodpovedný pracovník:

Peter Križan, tel.: 0915 217 144

 

 

 

 

 


 

Oznamy

Voľné pracovné miesto na šk.rok 2019/2020 - Základná škola, Kovarce 164


 

VZN č.2/2019 obce Kovarce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni - návrh


 

Dodatok č.2 k VZN obce Kovarce č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Materskej školy, Kovarce 450


 

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Nitrianska Streda na roky 2020 - 2029


 

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase


 

Informácia RVPS Topoľčany: Zavlečenie Afrického moru ošípaných (AMO) na územie Slovenskej republiky


 

21.6.2019 ZBER plastového odpadu a obalov z tetrapakov

57e23f1114ef9.jpg

ZBER plastového odpadu a obalov z tetrapakov bude v piatok - dňa 21. júna 2019.  
Žiadame občanov, aby uviazané vrecia s plastovým odpadom a obalmi z tetrapakov vyložili vo š ...viac...


 

Relácia - ochrana pred požiarmi


 

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu za rok 2018


 

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany POVINNOSŤ REGISTRÁCIE CHOVOV OŠÍPANÝCH


 

Kalendár zvozu komunálneho odpadu, plastového odpadu a tetrapakov v roku 2019


 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka