Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Koncept územného plánu obce

OBEC KOVARCE
956 15 KOVARCE č. 461

 

Vec

Územný plán obce Kovarce – koncept
- oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Kovarce – koncept“


Obec Kovarce ako obstarávateľ „Územného plánu obce Kovarce“- koncept

oznamuje

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Kovarce, v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že

prerokovanie
Konceptu územného plánu obce KOVARCE
sa uskutoční v dňoch od 12.05.2011 do 13.06.2011.

 

Koncept ÚPNO je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. na Obecnom úrade v Kovarciach /na vývesnej tabuli Obce Kovarce/ a na webovej stránke obce: www.obeckovarce.sk

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 21 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko ku konceptu ÚPNO jeho obstarávateľovi – obci Kovarce najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie končí. Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 09.06.2011 o 14.00 hod. pre odborné organizácie a orgány štátnej správy a samosprávy vo veľkej zasadačke Obecného úradu Kovarciach.

Verejné prerokovanie pre občanov sa uskutoční dňa 09.06.2011 o 16.00. hod. v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Kovarciach.
 

Rozdeľovník: Kovarce
1. Obec Nitrianska Streda, starosta obce, 956 16 Nitrianska Streda
2. Obec Čeľadince, starosta obce, 956 16 Čeľadince
3. Obec Chrabrany, starosta obce, 955 01 Chrabrany
4. Obec Ludanice, starosta obce, 956 111 Ludanice
5. Obec Súlovce, starosta obce, 956 14 Súlovce
6. Obec Oponice, starosta obce, 956 14 Oponice
7. Obec Kostoľany pod Tribečom, starosta obce, 951 77 Kostoľany pod Tríbečom
8. Obec Velčice, starosta obce, 951 71 Velčice
9. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor reg. rozvoja,
Štefánikova č.69, 949 01 Nitra
10. Krajský stavebný úrad v Nitre, odbor ÚP, Lomnická č.44, 949 01 Nitra
11. Krajský úrad životného prostredia, odbor ochrany prírody a krajiny,
Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
12. Krajský pozemkový úrad v Nitre, Štefánikova č.69, 949 80 Nitra
13. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra, Štefánikova č.69
14. Slovenská správa ciest GR, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
15. Lesy SR,š.p., OZ Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
16. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
17. Západoslovenská energetika a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. SEPS a.s. Miletičova 5, 824 84 Bratislava
19. SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
20. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
21. Orange Slovensko, P.O.BOX 89, 829 89 Bratislava 25
22. Obvodný banský úrad v Bratislave, Prievozská 30, 821 05 Bratislava
23. Štátny geologický ústav D. Štúra, odbor informatiky, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
24. MO SR, Správa nehn. majetku a výstavby, Kutuzovova 8, Bratislava 832 47
25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856,
955 01 Topoľčany
26. Letecký úrad SR odbor letísk, oddelenie ochranných pásiem letísk
a leteckých pozemných zariadení, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
27. Transpetrol, a.s., Bratislava, prevádzkový úsek Šahy, 936 01 Šahy
28. Slovnaft, a.s., produktovod Kľačany, 920 64 Kľačany
29. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Hradné námestie 8, 949 01 Nitra
30. Štátna ochrana prírody SR Správa ChKO ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
31. Obvodný úrad ŽP Topoľčany, 17. novembra 2304, 955 01 Topoľčany
32. Pol'nohospodárske družstvo Tríbeč, Družstevná 792/73, 956 17 Solčany
33.Poľnohospodárske družstvo Ludanice, 956 11 Ludanice
34. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Hlavná 561, 951 78 Kolíňany
35. HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
36. Vítkovské stajne, s.r.o., Vítkovce 64, 956 21 Kuzmice
37. TATAL, s.r.o., Kovarce 449, 956 15 Kovarce
38. TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra
39. HERBA – Ivan Bajcar, Nitrianska Streda č. 129, 956 16 Nitrianska Streda
40. PLAST-KOV, Helena Prevuzňáková, Kovarce č. 239, 956 15 Kovarce
41. Peter Piaček, Nitrianska Streda č. 23, 956 16 Nitrianska Streda
42. HYDINA Súlovce, s.r.o., 956 14 Oponice
43. COOP Jednota, spotrebné družstvo, Stummerova 5, 955 01 Topoľčany
44. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 957 99 Banská Bystrica
45. Rímsko-katolícka cirkev, Farský úrad Kovarce, 956 15 Kovarce
46. OKAVER, Oto Kutňanský, Kovarce č. 12, 956 15 Kovarce
47. CLEMENTIA, Zariadenie sociálnych služieb, Kovarce č. 11, 956 15 Kovarce
48. Reštaurácia Pizzéria Žovinec, Kovarce č. 112, 956 15 Kovarce
49. MIKO-SK, s.r.o., Kovarce 378, 956 15 Kovarce


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka