Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PZ Hrdovická skupina KOVARCE

DSC02984.JPG

http://www.pzhrdovicka-skupinakovarce.wbl.sk

 

Z histórie :

Rok 1947 považujeme za rok vzniku organizovaného poľovníctva v Kovarciach.

Medzi zakladateľov patrili :
Jozef Jančovič – predseda, Ján Černo – podpredseda,  Ján Anderko – pokladník, Ľudovít Sirotný – poľovný hospodar
Členovia : Jozef Bujna prezývaný Vaňo, Anton Bujna, Štefan Števanka, Ján Gál, Arpád Markovič, Albert  Zich.

Revír bol poľný – poľovalo sa hlavne na zajace.
V tej dobe sa na spoločných polovačkách ulovilo  80 až 120 zajacov. Po skončení polovačky býval posledný pohon v krčme u Syládiho. Pripravoval z ulovených zajacov špecialitu ,, zajac na kyslo“ .  Pri schôdzach sa schádzali v tzv. robotníckom dome nazývanom bunker.

 

B_72-185_j12.jpg
V r.1949 spoločnosť uzavrela zmluvu s urbárskou obcou a získala aj lesný revír. Ročne sa ulovilo okolo 10 ks jelenej zveri.

 

V r.1954 sa stal členom spoločnosti Silvester Patrovič , neskôr pôsobil vo výbore a ako poľovný hospodár. Združenie pod jeho vedením napreduje.

Rozširuje sa členská základňa – novými členmi sa stali : Juraj Andel, Ján černo ml.,Jozef Jančovič, Štefan Kerek, Štefan Kovačik, Milan Kovačik, Ján Kovačik, Július Patrovič.
Venovali sa hlavne príprave krmiva , stavbe poľovníckych zariadení.  Starostlivosť o zver sa prejavila zvýšením jej stavov.


V rokoch 1960 – 1974 bol po organizačnej stránke položený základ dnešného poľovníckeho združenia.  Do združenia vstúpili : Anton Dubaj, Anton Vican, Štefan Kováčik prezývaný Čierny, Štefan Jančovič, Michal Kapusta, Ing. Marián Bujna, Jozef Boháčik, Jozef Černo, Milan Kunkel st., Ing. Milan Lukačik, Július Černo, Milan Grác, Jozef Kmeťko, Jaroslav Kerek, Vít Bujna. Toto obdobie je charakteristické bojom jej členov o udržanie lesného revíru. Došlo k úbytku výmery poľného revíru  v prospech PZ Ludanice a PZ Nitrianska Streda. V tom období začalo ubúdanie poľnej zveri vplyvom chemizácie a zlučovania pozemkov a rozorania medzí. Došlo k zmene názvu spoločnosti na Poľovnícke združenie Tríbeč Kovarce.


Roky 1974 – 1990 postupne odchádzajú najstarší a združenie prijíma nových členov. Novými členmi združenia sa stávajú: Ján Čmelík, Ivan Grác, Pavol Kováčik, Eduard Kunkel, Miloš Lukáč, Vladimír Hadbábny, Rudolf Hiciar a Miroslav Sako. Poľovníci v tomto období pomáhali miestnemu družstvu, národnému výboru pri výstavbe materskej školy, školskej jedálne a kultúrneho domu. Usporadúvali  výstavy trofejí a v oblasti kultúry poriadali poľovnícke plesy. Rok 1989 priniesol zmeny  vo vlastníckych vzťahoch – reštitučné zákony. Združenie muselo tieto zmeny nanovo zmluvne zabezpečiť. Bola uzavretá zmluva so združením bývalých urbarnikov a tak zostal revír zachovaný. V týchto rokoch sa členmi združenia stali aj Štefan Hajnovič, Štefan Grék a Milan Pakši.


V roku 1993 v revíri zdecimoval stavy diviačej zveri klasický mor ošípaných.

 

V roku 1994 skončila platnosť nájomnej zmluvy, bola podpísaná nová zmluva s platnosťou do roku 2004. Zásluhy jednotlivých členov o získanie revíru ocenila aj členská schôdza – bol zvolený nový výbor. Predseda Štefan Hajnovič, poľovný  hospodár Ing. Marián Bujna.


V roku 1995 sa členmi združenia stali: Ing. Stanislav Belan, Milan Černo, Marián Kapusta, Miroslav Grác.  Noví členovia pomohli obnoviť značenie hraníc revíru.
Naše združenie zorganizovalo v r. 1997 okresnú súťaž KMPP, v ktorej sa dve kovarské družstvá umiestnili na druhom a treťom mieste. V jednotlivcoch Juraj Kerek obsadil tretie miesto. V tomto roku boli zorganizované naším združením aj farbiarské skúšky.       


V roku 1997 organizácia poľovníkov si pripomenula 50-te výročie svojho vzniku. V tomto roku spravovali revír o výmere 1634 hektárov. Revír malo prenajatý na dobu 10 rokov. PZ malo vtedy okolo 30 členov.
Pre zabezpečenie krmiva členovia združenia obrábajú aj prenajaté pole a sená pripravujú na hrádzi /  300 m /.


Na VČS 20.2.1999 bolo prijatých 6 nových členov : Andrej Kerek,Maroš Kmeťko,Rudolf Bujna, Miloš Lukačik,MuDr. Teťák, Jozef Kopecký. Stav členov 33.


V r.2000 bolo prevedené obnova značenia hraníc revíru. Vo výbore pracujú : Štefan Hajnovič, Ing. Milan Pakši, Ing.Marian Bujna, Rudolf Hiciar, Ján Černo. V DR bol Milan Kovačik a Marian Ďurík. V júni 2000 výbor zorganizoval spoločný zájazd do Nitri na celoštátnu výstavu Poľovníctvo a príroda. V septembri r.2000 pri príležitosti 720. Výročia prvej písomnej zmienky o obci Kovarce bola usporiadaná výstava trofejí v poľovníckej miestnosti. Cieľom bolo ukázať verejnosti výsledky snaženia a práce nášho PZ za celý čas jeho existencie. Bola to úspešná prezentácia nášho PZ Tribeč Kovarce.
V tomto roku nás opustili dvaja členovia : Ing.Marian Bujna a p.Jozef Kmeťko.
Dňa 20.11.2000 boli voľby nového hospodára – zvolený bol p.Štefan Hajnovič a predsedom sa stal p.Hadbabny.


Na VČS 17.2.2001 počet členov 32 – bol prijatý za člena Mário Vrábel. Bol schválený zámer zriadiť záchytné políčko na zmiernenie škôd spôsobených zverou v spolupráci s PD N.Streda.
Vybudovane boli tiež 3 nové posedy. V oktobri r.2001 sa konali v našom PZ farbiarske skúšky duričov.


V r. 2002 zriadený  chladiaci box v našom PZ , na prechodné skladovanie ulovenej 1 (1).jpgdiviny. Pri príležitosti MDŽ bola usporiadaná slávnostná schôdza – pre manželky poľovníkov zakúpené kvety ako poďakovanie.


  Zo súčasnosti:

V dnešnej podobe existuje poľovnícke združenie od r.2004 – zlúčili sa združenia PZ Tribeč Kovarce a PZ Hrdovická  Nitrianska Streda.

1268073992eoQgXF.jpg

Vzniklo tak PZ ,,HRDOVICKÁ “ Nitrianska Streda – Kovarce s výmerou 3 479 ha.  Hospodári a vykonáva právo poľovníctva v revíri, ktorý je územne rozdelený  do 2 úsekov. 
Má 55 členov - úsek č.1 Kovarce 29 členov a úsek č.2 Nitrianska Streda 26 členov.
Prácu a činnosť v úsekoch si každý úsek organizuje samostatne. Revír je dobre zazverený. Vhodný biotop vytvára  optimálne životné prostredie predovšetkým  pre raticovú zver. Zaradený je do Poľovnej oblasti  J XXVIII Tribeč.
Usilujeme sa , aby u nás mala  zver vytvorené vhodné podmienky. V revíry máme rozmiestnený dostatočný počet senníkov, solísk, krmnych liniek. Zver tu v čase núdze nachádza dostatok potravy.  
Činnosť a práca  členov PZ sa hodnotí  bodovým systémom – podľa počtu bodov hospodár udeluje povolenie na odstrel jedotlivých druhov zveri.


V r.2005 končí skladovanie soli a krmiva v starej sýpke vo fabrike a p.starostkou nám bola pridelená miestnosť v starej požiarnej zbrojnici.


V r. 2006 boli vybudované 2 kŕmne linky v lokalite Pochabany a Škobrová. Zdriadená bola aj propagačná skrinka - nástenka  kde PZ informuje o svojej činnosti.


V r.2007 sa konali voľby do výboru : Vladimír Hadbabny – predseda, Rudolf Bujna – hospodár, členovia – Jaroslav Kerek, Miloš Lukačik , Andrej Kerek,Mudr.Teťák , DR – Jozef Kopecký. Do združenia boli prijatí nový členovia : Pavol Bujna, Erich Gregor, Ing.Miroslav Kohút, Ing.Miloš Šipoš.


V r.2008 bol do združenia prijatý Milan Černo st. . Prestávame siať políčko na Janovej Nive - vyhlasená vtáčia oblasť. 3.skupina urobila samospádový krmelec. V tomto roku bolo odsuhlasené zriadenie účelového príspevku – na úhradu nájomného za výkon práva poľovníctva.


V r.2009 bol prijatý za člena Milan Kunkel ml. . Za predsedu bol zvolený Jaroslav Kerek.


V r.2012 sa konali voľby do výboru : Miroslav Grác – predseda, Mgr.Maroš Kmeťko – tajomník, Rudolf Bujna – poľovný hospodár,  Milan Černo – finančný hospodár, Andrej Števanka – podpredseda.


Vďaka  za to, že združenie pretrváva dodnes patrí jej bývalým funkcionárom :
Štefanovi  Kerekovi, Jánovi  Černovi ml., Milanovi Kovačikovi, Ing. Marianovi Bujnovi, Štefanovi Hajnovičovi a ďaľším.

 

Kultúrne, spoločenské a iné aktivity :

1 (1).jpg

 • Naše združenie pravidelne organizuje obľúbený poľovnícky ples. Ten posledný bol XIII. v poradí.
 • O živote v PZ sa snažíme informovať prostredníctvom nástenky pri kultúrnom dome –sú tam fotografie z brigád a akcíí PZ. A tiež príspevkami v Kovarskom mesačníku  v apríli – mesiac lesov a v júni pri priležitosti mesiaca poľovníctva a ochrany prírody.
 • Do r. 2012 viedol p. Marian Kapusta krúžok mladých poľovníkov a priateľov prírody pri miestnej ZŠ.
 • Naši členovia sa každoročne zúčastňujú chovateľských prehliadok trofejíí , kde možu vidieť trofeje ulovenej zveri v predchadzajúcej sezone v našom okrese. Takáto prehliadka sa konala aj v Kovarciach v r.1999, kde sa dobre prezentovalo naše PZ Tribeč. O trofejovej kvalite tunajších jeleňov svedčia aj dve zlaté medaili udelené p.Juliusovi Patrovičovi za ulovenie jeleňa 14-toráka v r.1984, bodová hodnota 215,41 CIC.A p.Štefanovi Kovačikovi  za ulovenie jeleňa 18 torka nepravidelného v r.1987, bodová hodnota 228,35 CIC.
 • Vďaka  OU v Kovarciach sa majú naši členovia kde stretavať a poriadať schôdze. Slúži im na to poľovnícka miestnosť v bývalom starom KD.
 • Naši členovia si každé dva roky precvičujú presnú mušku na strelnici v Čeladinciach, kde sa konajú cvičné streľby.
 • PZ zabezpečuje aj dostatočný počet poľovne upotrebyteľných psov –pre potreby PZ / napr. na dohľadanie postrelenej zveri /. Tejto záľube sa v našom združení venujú : p.Hajnovič, p.Kapusta, p.Vrábel, p.Gregor E.
 • Pri svojej činnosti sa členovia PZ snažia zachovávať poľovnícke zvyky a tradície. Patrí k nim  :   poľovnícky odev, poľovnícka reč a názvoslovie, poľovnícke zvyky a tradície pri spoločných poľovačkách, pasovanie za poľovníka,  pasovanie za strelca, poľovnícke zálomky ako  posledný hryz, strelecký zálomok a posledná rozlúčka.
 • Každoročne usporadúvame v zimnom období spoločné poľovačky na diviačiu zver. Poľovačka sa končí slávnostným výradom ulovenej zveri. Posledný pohon  - občerstvenie býva v poľovníckej miestnosti.
 • Medzi zaujímavé aktivity patrí aj jarné sčítanie zveri, kde popri zisťovaní jarných kmeňových stavov naši členovi zbierajú po lese odpadky do plastových vriec.
 • V spolupráci s miestnymi rybármi, hasičmi a OFK sa nám podarilo 8.júna 2013 usporiadať futbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev. Naše družstvo – poľovníkov obsadilo pekné 3. miesto.   Zároveň bol pripravený sprievodný program pre deti.

                                                   

Foto 31.8.2011 039.jpg

B_72-185_j12.jpgPoľovníctvo je krásna záľuba, radosť z pobytu a pohybu v prírode. Je to celoročná starostlivosť o zver a jej ochrana. Zabezpečovanie krmiva, oprava a budovanie kŕmnych zariadení, podávanie liečiv. Vyžaduje to veľa času a finančných prostriedkov. Až potom prichádza selektívny lov.
Poľovníci sa snažia svojim príkladom a vzťahom k prírode a zvieratám pritiahnuť aj ostatných.
Ochrana prírody a životného prostredia nie je len záležitosťou poľovníkov, ochranárov – ale nás všetkých. Chráňme preto svoje okolie, prostredie kde sme vyrástli, ktoré poznáme , kde žijeme.
Pri pobyte v prírode nerušme zvieratá  svojim hlučným správaním, neznečisťujme ju odpadkami. Správajme sa k prírode šetrne  a ohľaduplne, chráňme ju. Učme naše deti a mladých , aby postupne
získavali kladný vzťah k prírode a svojmu okoliu. Chráňme biotopy zvierat – stromy, remízky, prostredie ,v ktorom žijú.

 

Snahou nás poľovníkov je zvelaďovať a udržať  poľovný revír a odovzdať ho našim nasledovníkom.
Tak ako aj my sme ho prevzali od našich predchodcov , otcov a dedov.

 

Zloženie výboru pre úsek č.1 Kovarce :
Predseda                       Miroslav Grác

Podpredseda                 Andrej Števanka

Tajomník                       Mgr.Maroš Kmeťko

Finančný hospodár          Milan Černo st.

Poľovný hospodár           Rudolf Bujna

Kontrolór                       Ing. Milan Pakši

 

Zaradenie členov a čakateľov do pracovných skupín – úsek Kovarce 


I. Pracovná skupina                                      II. Pracovná skupina
1. Ing.Stanislav Belan                                        1. Ján Černo
2. Rudolf Bujna                                                 2. Marian Ďurík
3. Milan Grác                                                     3. Erich Gregor
4. Miroslav Grác                                                 4. Vladimír Hadbábny
5. Štefan Hajnovič                                             5. Jaroslav Kerek
6. Marian Kapusta                                              6. Mgr. Maroš Kmeťko
7. Jozef Kopecký                                               7. Miloš Lukačik
8. Milan Kovačik                                                 8. Mudr. Ľudovít Teťák
9. Ing.Miloš Šipoš                                               9. Milan Černo st.
10. Andrej Števanka                                        10. Jakub Lukačik
11. Rudolf Bujna ml. – čakateľ
 

                                                  III. Pracovná skupina

                                                        1. Rudolf Hiciar
                                                        2. Andrej Kerek
                                                        3. Ing.Miroslav Kohút
                                                        4. Milan Kunkel
                                                        5. Miloslav Lukáč
                                                        6. Ing.Milan Pakši
                                                        7. Ing.Miroslav Sako
                                                        8. Mário Vrábel
                                                        9. Milan Kunkel ml.
                                                      10. Milan Černo ml. - čakateľ

 

KONTAKTY

Predseda - Miroslav Grác, 956 15  Kovarce 470     Tel.: 0903/206 826

Poľovný hospodár -  Rudolf Bujna, 956 15 Kovarce 117       Tel.: 0905/663 321


 

Fotogaléria - úsek Kovarce

Spoločná fotka PZ Hrdovická 22.2.2014

Spoločná fotka PZ Hrdovická 22.2.2014

Naši psíčkari - chov psov

Naši psíčkari - chov psov

Jarné sčítanie zveri

Jarné sčítanie zveri

Z členských schôdzi

Z členských schôdzi


 
 
Poľovnícky ples

Poľovnícky ples

Spoločné poľovačky

Spoločné poľovačky

Poľovnícke zvyky

Poľovnícke zvyky

Náše posedy

Náše posedy


 
 
Brigády

Brigády

Brigády

Brigády

Cvičné streľby

Cvičné streľby

Poľovnícka nástenka

Poľovnícka nástenka


 
 
Kŕmna linka

Kŕmna linka


 

Príspevky - články v médiach

Správa o schôdzi PZ 8.2.2014


dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka