Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta Obce Kovarce

Ing. ANDREJ ČOPÍK

starosta obce KOVARCE

Andrej Copik.JPG

Mobil: 0903 284 480

Telefón: 038/531 61 25

Fax: 0385316125

e-mail: starosta@obeckovarce.sk      

*******************************************************************************************

STAROSTA
(§ 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení)

 

§ 13 - Starosta

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,

b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

d) predsedu samosprávneho kraja,

e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

f) podľa osobitného zákona.

Starosta:

             a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon                                   neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov,

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

Platové pomery starostu upravuje osobitný zákona ( zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest).

Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka